×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی دارای آزمایشگاه های زیر است:

  •  بخش مولکولی 

 این آزمایشگاه دارای امکانات مورد نیاز برای تکثیر ژن، تهیه RNA و cDNA و پروژه های کلونینگ و بیان پروتئین و ارزیابی آن می باشد.

  • بخش سلولی 

این بخش به نحوی طراحی شده که به صورت ایزوله باشد و انجام پروژه های سلولی، تمایزات سلولهای بنیادی و کشت سلول محیا می باشد و میتواند با تعامل بسیار نزدیک با بخش مولکولی قرار گیرد و محتویات سلولی مورد نیاز استخراج شده در بخش سلولی، برای آنالیز در آزمایشگاه مولکولی مورد ارزیابی قرار گیرند.

  • جنین شناسی

این بخش امکانات لازم برای ایجاد سلول های ترانس ژن به وسیله تکنیک ICSI و جداسازی را فراهم می آورد، همچنین تحقیقات مرتبط با باروری و ناباروری و تمایزات جنینی انجام می پذیرد.

 

تنظیمات قالب