×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای شورای علمی پژوهشی:

دکتر بهرام کاظمی                                  لینک سامانه علم سنجی

دکتر احمد حسینی    

دکتر مژگان بنده پور                              لینک سامانه علم سنجی

دکتر علی حائری                                  لینک سامانه علم سنجی

دکتر سیدمحمدحسین قادریان               لینک سامانه علم سنجی

دکتر معرفت غفاری نوین                      لینک سامانه علم سنجی

 دکتر محمد صالحی                              لینک سامانه علم سنجی

دکتر داور امانی                                      لینک سامانه علم سنجی

دکتر علی حقیقی                                  لینک سامانه علم سنجی

 

اعضای هیات علمی مرکز:

  

نام و نام خانوادگی:

دکتر بهرام کاظمی

مرتبه علمی :

استاد

تلفن تماس :

021-88668996

پست الکترونیکی :

kazemi@sbmu.ac.ir

bahram_14@yahoo.com

 

www.kazemi14.page.tl

 

لینک سامانه علم سنجی

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر مژگان بنده پور

مرتبه علمی :

استاد

تلفن تماس :

021-88668996

پست الکترونیکی :

m.bandehpour@sbmu.ac.ir

Bandehpour@gmail.com

 

CV

 

لینک سامانه علم سنجی

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر حسین قنبریان

مرتبه علمی :

دانشیار

تلفن تماس :

021-88666136

پست الکترونیکی :

ghanbarian@sbmu.ac.ir

ghanbarian.hossein@gmail.com

 

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمد صالحی

مرتبه علمی :

دانشیار

تلفن تماس :

021-88666136

پست الکترونیکی :

msalehi78@gmail.com

m.salehi@sbmu.ac.ir

 

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر سمیرا محمدی یگانه

مرتبه علمی :

دانشیار

تلفن تماس :

021-88666136

پست الکترونیکی :

smyeganeh@gmail.com

s.mohammadiyeganeh@sbmu.ac.ir

 

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر وحید جاجرمی

مرتبه علمی :

استادیار

تلفن تماس :

021-88666136

پست الکترونیکی :

V.jajarmi@sbmu.ac.ir

V.jajarmi@gmail.ac.ir

 

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

تنظیمات قالب