×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف:

 • گسترش دانش بیولوژی سلولی و مولکولی در امور پزشکی
 • تولید پروتئینهای نوترکیب دارویی مورد نیاز جامعه
 • تحقیق در مورد روشهای تشخیص مولکولی بیماریها و ناتوانی های ارثی
 • تحقیق در مورد تشخیص قبل از تولد بیماریهای ارثی
 • تحقیق در مورد واکسنهای نسل جدید از طریق مهندسی ژنتیک و مهندسی پروتئین
 • طراحی کیتهای تشخیصی بیماریهای عفونی و ژنتیکی

چشم انداز:

 • تحقیق در جهت نیازهای پژوهشی و درمانی جامعه
 • تربیت محققین باتجربه و آشنا به تکنیکهای روز جهان
 • تبادل دانش، محقق و مدرس با مراکز تحقیقاتی مرتبط در داخل و خارج از کشور

ماموریت:

 • تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه سلولی و مولکولی
 • انجام تحقیقات بنیادی در زمینه های علوم پایه پزشکی و به روز جهان
 • انجام پژوهش های تخصصی در زمینه جنین شناسی و تولید مثل
 • انجام پژوهش های بنیادی در زمینه بیماری های خاص (پیشگیری، تشخیص مولکولی و درمان)
 • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت و تشکیل کارگاه های آموزشی و پژوهشی

 

تنظیمات قالب