×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اولویت‌های پژوهشی

  • ژن درمانی بیماریهای ارثی و متابولیک
  • بهبود روشهای تشخیص مولکولی و طراحی روشهای جدید
  • مدلسازی بیماریها با استفاده از دستورزی ژنتیک سلولهای جنسی و جنینی
  • طراحی واکسنها، آنتی بادیها و پروتئینهای نوترکیب دارویی در سلولهای مختلف
  • مطالعه تغییرات گامتوژنز ناشی از تراتوژنها
  • مطالعه، تشخیص و درمان سرطانها
تنظیمات قالب