×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تاریخ موافقت اصولی: 30 آبان 1380 

تاریخ موافقت قطعی : 22 مهر 1385

نامه موافقت قطعی

مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی در اسفندماه سال 1380 توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با ریاست آقای دکتر احمد حسینی به تصویب نهایی رسـید.

مجموعه فعالیتهای این مرکز شامل انجام پروژه های تحقیقاتی، کارگاههای آموزشی در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه است.

این مرکز از سال 1387 باتوجه به کادر متخصص و امکانات آزمایشگاهی خود مبنایی شد برای تشکیل گروه بیوتکنولوژی و ایجاد ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی،که در حال حاضر چندین دوره دانشجو پذیرفته و یکی از گروههای فعال علوم پایه دانشگاه می باشد.

 

تنظیمات قالب