×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تکنیکهای زیر در این مرکز قابل انجام می باشد:
 
 • انواع روش‌های PCR و Real time PCR 
 • انواع روش‌های الکتروفورز شامل : PAGE،SDS-PAGE  و CSGE 
 • انواع روش‌هایBlotting  شامل: Western Blotting، Southern Blotting، Northern Blotting و Dot Blotting 
 • انواع روش‌های کروماتوگرافی شاملAffinity Chromatography ، Gel Filtration و Ion Exchange 
 • تکنیک الایزا 
 • Invitro Fertitization
 • انجماد شیشه ای (Vitrification)
 • Immuno Histochemistry
 • تمایز سلولهای بنیادی
 • ips 
 • مطالعه روی اگزوزوم ها 
 • طراحی و تولید پروتئین‌های دارویی
 
 
تنظیمات قالب