×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تاریخ موافقت اصولی: 31 آبان 1380 

تاریخ موافقت قطعی :  1385/7/22

تاریخچه 

اهداف و چشم اندازها

 

آدرس (Affiliation)  مرکز در منابع فارسی:

مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی

آدرس (Affiliation)  مرکز در منابع لاتین:

Cellular and Molecular Biology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

تنظیمات قالب