×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بررسی کمپلکس RNA با PLGA/PEI در مقایسه با لیپوفکتامین

بررسی تاثیر القا میوز با یونوفور کلسیم بر استرس اکسیداتیو و روند آپوپتوز تخمک انسانی پس از بلوغ در شرایط آزمایشگاه

بررسی تاثیر یونوفور کلسیم بر پیامد بلوغ آزمایشگاهی تخمک های انسانی، میزان لقاح و تکامل جنین

بررسی تاثیر تجویز داخل رحمی سلول های لنفوسیت خون محیطی بر بیان گیرنده های استروژنی و پروژسترونی اندومتر در زمان پنجره لانه گزینی در زنان مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی

مطالعه محاسباتی میانکنشهای پروتئین fhbp و anti-fhbp scFv طراحی شده  با استفاده از روشهای ایمونوانفورماتیک شبیه سازی مولکولی و داکینگ

بررسی ارتباط بین میزان ویتامین D سرم با ذخیرة تخمدانی در زنان سن باروری

تعیین گونه و بررسی تنوع ژنتیکی انگل های لیشمانیای جدا شده از زخم بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی کانون های اندمیک بیماری در استان ایلام با استفاده از تعیین توالی ژن nagt به روش های PCR-RFLP و تعیین توالی

بررسی میزان بیان ژن های  آنتی آپوپتوتیک درمسیرایجاد مقاومت به 5-FU در رده  سلولی سرطان کلورکتال

طراحی سازه ژنی موثر در ژن درمانی بیماران مبتلا به Spinal Muscular Atrophy

طراحی ساختار سازه هوشمند حساس به حرارت ژن انسولین

بررسی اثر ناک داون ژن آپولون با استفاده از RNAi بر روی بقا، آپوپتوز و حساسیت به پرتو درمانی در سلول های سرطانی آلوده به HPV

طراحی تولید هورمون LH انسانی نوترکیب در آزمایشگاه

تولید آنتی بادی منو کلونال نوترکیب ضد گیرنده اینترلوکین 2 در لیشمانیا تارنتوله

تهیه FSHنوترکیب در آزمایشگاه

برررسی تغییرات متیلاسیون DNA‌ در رده های سلولی و نمونه های بافتی سرطان کلورکتال جهت تعیین کاربرد همزمان مهارکننده های متیلاسیون DNA با عوامل ضد سرطان و شناسایی بیومارکرهایی برای تشخیص زودهنگام سرطان کلورکتال

کلونینگ وبیان IL-29 انسانی(IFN-λ1) در سیستم بیانی لیشمانیا تارنتولا

طراحی وکتور بیان یوکاریوتی بنام pEGF-P2 با دو پروموتر CMV  و 2 MCS

مهار آنزیم پتریدین ردوکتاز  1  لیشمانیا توسط انتی سنس در سیستم آزمایشگاهی

بررسی وجود ویروس تریکوموناس واژینالیس (TVV) و موتاسیون ژن فریدوکسین در ایزوله های بالینی تریکوموناس واژینالیس

مقایسه اثر ایمنی زایی نانوپارتیکل های باکتریوفاژ نوترکیب T7 بیان کننده اپی توپ CTL آنتی ژن HER-2 رت با اپی توپ کمکی هماگلوتینین ویروس آنفلونزا در ترکیب با آگونیست TLR-9 در مدل سرطان سینه موش BALB/c

شناسایی موتاسیونهای عامل بیماری تحلیل عضلانی-نخاعی با بهره گیری از یک روش رنگ سنجی مبتنی بر نانوذرات طلا

بررسی پاسخ ایمنی آنتی سنس در سلول های پستانداران

تهیه آلبومین نوترکیب انسانی در آزمایشگاه

کاربرد Real time PCR در شناسایی و ارزیابی کمی انگل کریپتوسپوریدیوم پارووم در آب

مهار بیان ژن  VEGF در باکتری  E. coli  سویه BL21  توسط انتی سنس در ازمایشگاه

ایجاد موتاسیون در ژن فاکتور هفت انعقادی و بررسی پایداری وفعالیت   ان در In Vitro

بررسی اثر چپرون  Hsp90  در شکل فضایی پروتئینهای  Core و Hbs Ag   ویروسهای هپاتیت C  وB

تهیه سازه ژنی برای بیان پروتئین های نوترکیب دارویی در سلول های گیاهی

تولید فاکتور هفت نوترکیب انسان از طریق انتقال پایدار ژن آن به کروموزوم لیشمانیای خزنده

تعیین موتاسیونهای ژن رسپتورانسولین دربیماران ایرانی مبتلا به دیابت نوع2

: شناسایی و تمایز انواع کریپتوسپوریدیوم در نمونه های آبهای سطحی شهر رشت

بررسی آلودگی    Phlebotomus papatasi به فلبوویروس های مولد تب پشه خاکی در استان های منتخب در ایران

اثر ساب یونیتهای اینترلوکینهای 27 و 11 جهت مهار اینترلوکین 17 انسانی در سلولهای تی هلپر 17

تولید پروتئین نوترکیب آمیلوژنین انسانی در لیشمانیا ترنتولا وبررسی اثر آن بر بلوغ سلولهای استئوکلاست مغز استخوان موش

طراحی سازه ژن کایمریک حاوی ژن bax تحت کنترل پروموتر کایمریک  ژن mammaglobin  و توالیهای  HRE از  ژن PGK .

تولید دیابادی بر علیه انتی ژن سطحی باکتری نایسریا مننژیتیدیس

بررسی ژنهای مرتبط با بیماریهای قلبی عروقی با سیستم بیولوژی

کلونینگ٬  بیان و بررسی اتصال قطعه ی (VH) آنتی بادی اختصاصی جداسازی شده  بر علیه  انتی ژن سطحی fHbp  باکتری نایسریا مننژیتیدیس

بررسی بیان miRNA های  31، 199a-5p ،125b-5p  و ژن های هدف آن ها FOXP3،LIF،FGFR2   در آندومتر بیماران دارای شکست مکرر لانه گزینی جنین متعاقب تزریق داخل رحمی سلول های تک هسته ای خون محیطی  اتولوگ

دستیابی به پروتئین cas مهندسی شده و بررسی بیان آن

همسانه سازی و بیان ژن آلبومین سرم انسانی در گیاه توتون (.Nicotiana tabacum L)

بررسی تاثیر کورکومین (Curcumin)  بر میزان لقاح و آپوپتوز  تخمک های بالغ همراه با روند افزایش سن در موش سوری

بررسی اثر عصاره سیتوپلاسمی باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس  و پپتید نایسین  بر روی تکثیر رده سلولی  سرطان کولورکتال SW480

بررسی تمایز سلول های بنیادی رویانی موشی به سلول های زایای مذکر با استفاده از داربست سه بعدی نانو رشته های ژلاتین و هم کشتی با سلول های سرتولی در موش

بررسی اثر L-Carnitin و MitoQ بر تغییرات پولاریته غشاء میتوکندری و بلوغ هسته ای و سیتوپلاسمی تخمک موش

انالیز بیان ژن BAX، RNA غیر کدکننده MEG3،miR-214-3P درنمونه خون زنان با سابقه سقط مکرر با علت ناشناخته و زنان بارور سالم

بررسی بیان گیرنده های پروژسترونی در سلولهای استرومای اندومتر بیماران دچار شکست مکرر لانه گزینی

بررسی نقش پروتئین¬های میکروبیوتای  روده بزرگ ( اشرشیاکلی) در افراد مبتلا به سرطان کلورکتال

طراحی واکسن برعلیه آسینتوباکتر بومانی با روش Reverse vaccinology

بررسی فراوانی ویروس هایHSV-1 ، HSV-2، VZV،   EBV و CMV  در نمونه های csf  بیماران مشکوک به انسفالیت جمع آوری شده از بیمارستان پارس طی سالهای 98-97 .

تغییرات بیان miR-16 و miR- let7a  و متیلاسیون ناحیه DMR(Differentially methylated regions) ژن¬هایH19/IGF2  در بلاستوسیت های انسانی بعد از دوبار انجماد شیشه¬ای

بررسی روند تکوین سلولهای شبه کاردیومیوسیت مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان در محیط آزمایشگاه

بررسی بیان ژن هدف   BCL2در مسیر اپوپتوزو LNC RNA  های مرتبط  در بافت سرطانی پروستات در مقایسه با کنترل جهت تعیین  ریسک فاکتور احتمالی در پیشروی سرطان

کلونینگ و بیان دمین متالوپروتئازی پروتئین ایکارین در باکتری اشریشیاکلی و ارزیابی کار ایی  ان در تولید ترومبین فعال از پروترومبین نوترکیب

ارزیابی دو روش کشت سه بعدی رده سلول های کوریوکارسینومایی بر کیفیت عملکردی اسفروئیدهای حاصل به عنوان مدل آزمایشگاهی لانه گزینی جنین

بررسی اثر تریکواستاتین A بر تکوین پیش از لانه گزینی جنین و تغییرات اپی ژنتیکی به دنبال تزریق اسپرماتید در موش

بررسی  تأثیر لیزر کم توانضربانی با فرکانس 80 هرتز بر التیام مدل تجربی نقص جزئی استخوان تیبیا در موشهای صحرایی  سالم و دیابتیک نوع یک با استفاده از تکنیک Real Time PCR

ارزیابی اثرات ترکیبی  Photobiomodulation و تزریق سلول های مزانشیمی مشتق از چربی انسانی تیمار شده با لیزر و کاندیشن مدیای این سلو لها براستحکام کال استخوانی تیبیا در موش صحرایی طی روند ترمیم شکستگی تجربی

ساخت داربست نانورشته ژلاتین و بررسی زیست سازگاری آن با سلول های بنیادی رویانی و سرتولی

طراحی و سنتز پروتئین کایمر اپی توپهای شاخص بروسلا آبورتوس و ملی تنسیس

بررسی اثر انجماد شیشه ای روی بیان ژن های  miR-29a و miR-29b وژن های هدف آن ها  و بیان ژن های Igf2 و Mest در بلاستوسیست های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش

بهینه کردن شرایط بلوغ فولیکول نابالغ موشی با استفاده از هیدژول بافت تخمدان و آلیژینات

اثرات استفاده از ریزمولکول تریکواستاتین A در روند برنامه ریزی مجدد بر بیان ژن‌های دخیل در ایمنی در سلول‌های بنیادی جنینی و پرتوان القایی

مطالعه تولید نوترکیب پروتئین CRM197  در فرم محلول و بررسی قابلیت اتصال آن به  فاکتور رشد شبه فاکتور اپیدرمی متصل شونده به هپارین

طراحی،سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت بر پایه چارچوب های فلز-آلی و پورفیرین با هدف بهینه‌سازی برون تنی در تحویل دارویی هوشمند و هدفمند دوکسوروبیسین

بیان ژن آلبومین سرم انسانی در سوسپانسیون سلولی برنج (Oryza sativa L.)

افزایش بیان چپرون HSP27 در سلول های Sp2/0 به منظور افزایش ماندگاری و افزایش توده زنده سلولی در کشت Batch

مهندسی وکتور با استفاده از توالی های UCOE جهت افزایش بیان آنتی بادی نوترکیب Basiliximab در سلول های CHO

بررسی تاثیر دیررس تجویز داخل رحمی سلول های لنفوسیت خون محیطی  قبل از انتقال جنین frozen/thawed بر نتایج بارداری در بیماران مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی

مقایسه نتایج بارداری پس از تجویز داخل رحمی سلول های لنفوسیت خون محیطی در بیماران مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی در سیکل انتقال جنین fresh و سیکل انتقال جنینfrozen/thawed

بررسی ژن MSP-1 پلاسمودیوم های ایرانی و غیر ایرانی با روش PCR-RFLP

بررسی تاثیر کوئرستین( Quercetin ) بر میزان بلوغ آزمایشگاهی و آپوپتوز تخمک های نارس در موش های مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

تأثیر لیزر کم توان بربیان    ژنهای Rankl، Runx2، و استئوکلسین در طی التیام مدل تجربی نقص جزئی استخوان تیبیا در موشهای صحرایی ماده استئوپوروتیک

بررسی رشد لیشمانیا در محیط های کشت  مختلف  بر پایه LB   و ارزیابی  انها برای تولید پروتئین نوترکیب توسط پروماستیگوت ترانسژن

بررسی اثر بیوپسی جنین موش بر روند لانه گزینی از طریق بیان ژنهای ErbB4, TGF-α, PDGF-A،αvβ3وmiRNA Let-7a

اثر انسولین و متفورمین بر روی میزان ذخیره فولیکولی تخمدان در موش های سوری

بررسی عملکرد miR-141 در مهار ژن CTNNB1 از مسیر سیگنالینگ Wnt در سرطان پستان متاستازی

بررسی  اثر سندرم تحریک بیش از حد تخمدان بر تغییرات اپی ژنتیک اووسیت و جنین در موش

طراحی و تهیه نانوپارتیکلهای اگزوزومی حاوی پپتیدهای آنتی ژنی LmSTI1، TSA و LACK لیشمانیا ماژور و ارزیابی اثر ایمنوپروفیلاکسی آنها در مقابل عفونت ناشی از لیشمانیا ماژور در مدل حیوانی موش BALB/c

بررسی اثر تابش لیزر کم توان بر یک مدل التیام زخم باز پوستی دیابت نوع دو غیر ژنتیکی در موش صحرایی

کاربرد TNFR نوترکیب انسانی در کاهش شدت بیماری آرتریت در موش و مقایسه آن با پروفایل درمان  دارویی

تشخیص  ژن های مربوط به مقاومت دارویی در سویه های اسینتوباکتر بامانی جدا شده از بیماران سوختگی مبتلا به عفونت بیمارستانی در بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری شهر تهران به روش PCR و  Sequencing

طراحی و تولید پلی پپتید شاخصهای virB2,3,9 ، پرولین و فلاژلین بروسلا و ارزیابی آن در تست ELISA با سرمهای عفونی گاو

بررسی تاثیر کورکومین (Curcumin)  بر تغییر ذخیره تخمدانی و میزان تکوین جنین همراه با روند افزایش سن در موش سوری

کلونینگ و تولید پروتئین رسپتور TNF-α در رده سلولی CHO

بررسی اثر افزایش miRNA-16  در پرونوکلئوس نر، بر روند تکوین و تغییرات اپی ژنتیکی جنین  قبل از لانه گزینی در موش

طراحی مولتی اپی توپ نوترکیب از آنتی ژن های اکینوکوکوس گرانولوزوس و کاربرد آن در تشخیص هیداتیدوزیس

همتاسازی مطالعات همراهی ژنتیکی گستره ژنومی برای بررسی همراهی ژنتیکی واریانت های AC078842.1-rs3735025 و AC092167.1-rs9656169  با اختلالات طیف اوتیسم در بیماران ایرانی

اثرفتوبیومدولیشن بر بهبود شاخص های عملکردی اسپرم انسان قبل  از فرآیند انجماد

مقایسه پروتئین های لاکتوباسیلوس کازئی در شرایط رشد در محیط اسیدی و خنثی و بررسی اثر ضد توموری سازه ژن مقاوم به اسید تحت پروموتر اختصاصی کلون در رده سلولیHT-29

بررسی قابلیت پلی توپ های آنفلوانزا و پنوموکوک بهمراه ادجوانتهای کیتوزان و کیتین در برانگیختن پاسخ نوترالیزاسیون و باکتریسیدال

پروتئومیکس باکتری لاکتوباسیلوس کازئی پس از رشد در محیط اسیدی و خنثی و بررسی اثر پروتئینهای آن در هضم مواد غذایی

ارزیابی اثرافزایش بیان miR-3143 و miR-3182 در اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی بند ناف بر رفتار تهاجمی و سیکل سلولی در سلول های سرطان پستان سه گانه منفی

بهینه سازی توپوگرافی و بار سطحی داربست PAN-clay با تغییر غلظت nanoclay و سنجش اثر آن بر تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیم انسانی

طراحی، تهیه و بررسی کارایی مولتی اپی توپ آنتی ژن های فاسیولا هپاتیکا جهت شناسایی انگل

ارزیابی اثر تابش لیزر کم توان بربیان ژنهای b-FGF و HIF-1و SDF-1 در یک مدل التیام زخم باز پوستی دیابت نوع دو غیر ژنتیکی در موش  صحرایی به روشReverse Transcription PCR

تهیه انزیم ایکارین نوترکیب

بررسی تاثیر هیپر اندروژنیسم (اندروژن بالا) بر روی متیلاسیون کلی ژنوم و استیلاسیون هیستونهای H3K9 وH4K12 تخمک در موش

بهینه سازی کارایی انتقال مولکولهای درمانی بر پایه RNA مداخله گر به سلولهای اندوتلیال ورید بندناف انسانی با استفاده از کونژوگه پلی اتیلن ایمین با وزن مولکولی پائین- دی اکسی کولیک اسید

بررسی اثر تابش لیزر کم توان بر تکثیر و تمایز به استئوبلاست سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در موش صحرایی استئوپوروتیک

طراحی کیت تشخیصی الایزا توکسوپلاسما گوندی با پروتئین پلی¬آنتی¬ژنیک انگل

دستیابی به آنتی بادی های تک زنجیره ای جدید علیه CD24 انسانی با استفاده از تکنیک نمایش فاژی

بکارگیری همزمان مشتق داروی راپامایسین و miRNA مهارکننده مسیر پیام رسانی PI3K/Akt/mTORجهت مهار تکثیر و متاستاز در مدل حیوانی سرطان پستان(4T1)

 

 

تنظیمات قالب