×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بررسی اثر دستورزی ژنتیکی یک میکروآران ای منتخب بوسیله محاسبات سیستم بیولوژی (miR-181a)برروی بیومارکهای مراحل اولیه تکوین  بلاستوسیت و بیومارکرهای پرتوانی آن به منظور ایجاد مدل موشی ترنس ژن مبتلا به  پیری زودرس

بررسی عملکرد ژن Nogo-A در مسیر سیگنالینگ بازسازی سلول های سیستم عصبی مرکزی با ناک اوت ژن توسط سیستم CRISPR/Cas9.

اثر برچسب Sumo بر بیان پروتئین آپوپتین در میزبان Escherichia coli

بررسی حضور RNA غیر کد شونده هسته ای 7SK در داخل اگزوزوم و رد یابی آن در داخل سلول بعد از تاثیر اگزوزوم های حاوی 7SK بر سلول های سرطان پستان موشی 4T1

بررسی تأثیر عصاره ی آبی  Ferula assa – foetidaبر روی انگل لیشمانیا ماژور سویه MRHO/IR/75/ER  در شرایط  in vitro

بررسی تغییرات الگوی متیلاسیون ژنهای ایمپرنتینگ دخیل در تشکیل سیستم عصبی، یادگیری و حافظه فضایی در موش های حاصل از انتقال جنینهای فریز شده

مطالعه جامع بیوانفورماتیکی فاکتورهای رونویسی ابرخانواده Basic Domain Group در زبرافیش (Danio rerio): شناسایی، طبقه بندی، مطالعه عملکرد، بررسی بیان و برهمکنش آنها با miRNA

بررسی پلیمورفیسم (SNP) ژنهای مرتبط با بیماری آرتریت روماتوئید و اندازه گیری سطح سرمی پروتئین های آنها

طراحی سیستم رهایش نانو ذره ای هدفمند تیموکینون و بررسی اثر بخشی آن بر نقص های نورولوژیک حاصل از پیام رسانی TLR4  طی سه ساعت اول ایسکمی کانونی مغزی در مدل جانوری

مطالعه محاسباتی میانکنشهای پروتئین CD24 و anti-CD24 scFv طراحی شده با استفاده از روشهای ایمونوانفورماتیک شبیه سازی مولکولی و داکینگ و تایید آن با SPR

بیان آنتی بادی منوکلونال علیه CD52 با استفاده از یک وکتور سه سیترونی حاوی ژن نئومایسین فسفوترانسفراز موتان و توالی متصل شونده به ماتریکس ژن اینترفون بتا

جداسازی انتی بادی اختصاصی به فرم scFv بر علیه  مارکر CD133 انسانی با استفاده از روشهای ایمونوانفورماتیک و آزمایشگاهی

بررسی میزان بیان IL6 و IL6R   سرمی و مقایسه آن با موتاسیونهای شایع اگزونها و پروموترهای این دو ژن در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

آنالیز بیان RNA های غیر کد کننده 7SK و ANRIL در فازهای مختلف چرخه سلولی  سلول های MDA-MB-231 و MCF-10A و ارتباط بیانی آنها با ژن های P15، P16، P53 و RB

اثرات نانوامولسیون کورکومین در بهبود اسپرماتوژنز در موش های آزواسپرمی القا شده با سیکلوفسفامید

کارایی متیل- بتاسیکلودکسترین در بهبود انتقال سیستم CRISPR/Cas9 به درون اسپرم و بالا بردن بازده تولید بلاستوسیست¬های موشی موتانت هدفمند

طراحی، سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت زیست سازگار بر پایه UiO-66 و MXene با پوشش عصاره رزماری به عنوان نانوحامل  مولکول زیستی با قابلیت ورود به سلول

مطالعه پروتئومیکس سم مار افعی ایرانی

بررسی اثر استفاده از اگزوزوم های مشتق از سلول های سرطانی MDA-MB-231حاوی مهار کننده miR-155 بر  خصوصیات رگ زایی سلول های اندوتلیال

پروتئومیکس سم مار افعی زنجانی و تولید موثرترین آنزیم آن در انعقاد بصورت نوترکیب

طراحی  و ساخت سازه های بیان کننده GM-CSF و  hCGنوترکیب و بررسی کارایی آنها در روند پذیرش آندومتر بدنبال انتقال سلولهای تک هسته ای خون محیطی(PBMC) ترانسفکت شده

بررسی اثر RNA  هسته ای 7SK بر عملکرد نوتروفیل ها و ماکروفاژها

ویرایش ژنی درسلول های رده ژرم لاین در مدلی از بیماران مبتلا به سندرم آلپورت وابسته به x با  استفاده از سیستمCRISPR-Cas9

ناک اوت ژنهای ACRIIA و ACRIIBدر موش به منظور تولید موش مدل با استفاده از سیستم کریسپر

تولید  ترومبین نوترکیب  فعال انسانی  بصورت Truncateدر باکتری اشرشیا کلی

بررسی تهیه نوارتست تشخیص سریع مننژیت نایسریایی براساس انتی بادی کنژوگه شده با نانو ذرات  طلا

بررسی اثر  miR-122  بر فیبروبلاست های ریز محیط سرطان پستان به منظور مهار مسیر پیام رسانی TGFb

بررسی اثر IL6R محلول نوترکیب در مدل موش آرتریت روماتوئید

ارزیابی تجزیه اوره توسط پروتئین نوترکیب دهانه فعال انزیم  اوره آز در محیط ازمایشگاه

دمتیلاسیون DNA پروموتر ژنهای Sept9 و mir-137 در رده سلولی سرطان روده بزرگ با استراتژی  dCas9- TET1

بررسی  تخلیص و فعالیت  آنزیم لیپاز از ضایعات تون ماهیان

بررسی بیان ژن های هدف ,SPOP ,RARRES1 ,ATG5 در مسیر اتوفاژی و miRNA های مرتبطmiR-302d ,miR-567  در بافت  سرطانی پروستات در مقایسه با کنترل جهت تعیین ریسک فاکتورهای احتمالی در پیشروی سرطان

طراحی  نوار تست سریع تشخیص ویروس کرونا(RDT)

ویرایش ژن  CDH1با استفاده از سیستم CRISPR-Cas9  در سلول رویانی از بیمار سرطان معده منتشره ارثی

تنظیمات قالب