×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
طراحی بیان پروتئین آلبومین برای مصرف در سوختگی‌، نارسایی کبد و کلیه‌ها

طراحی بیان پروتئین آلبومین برای مصرف در سوختگی‌، نارسایی کبد و کلیه‌ها

محققان کشور موفق به طراحی بیان ژن پروتئینی به نام آلبومین انسانی در سوسپانسیون سلولی برنج شدند که به طور گسترده برای درمان سوختگی‌های شدید، شوک هیپولمیک و نارسایی‌های حاد کبدی استفاده می‌شود.

تنظیمات قالب